Select Page

Stiftelsen delar ut medel till

Enskilda personer, folkbokförda i Mariestads kommun, som på grund av sjukdom eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.
Studerande, nu eller tidigare folkbokförda i Mariestads kommun,som bedriver minst treårig eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller motsvarande).
Föreningar och organisationer i Mariestads kommun, som bedriver omfattande ungdoms-, hälsovårdande- eller social verksamhet.

Ansökningar

Blanketter för ansökan kan tillhandahållas på stiftelsens hemsida www.johnhedinsstiftelse.nu och på Stadsbiblioteket i Mariestad.

Ansökan skall för att vara giltig:
– göras på 2021-års blankett
– vara undertecknad av sökande samt
– ha inkommit senast fredagen 15 oktober 2021 till:

John Hedins Stiftelse för Mariestad
c/o Björn Broberg
Vitsippsvägen
542 43 Mariestad

Stiftelsens styrelse kommer att besluta om utdelning i början på december 2021.

Här finns ansökningsblanketter som pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer behöver du Acrobat Reader.

 Föreningar och organisationer i Mariestads kommun

 Studerande

 Hälso och sjukvård

Historik

John Hedins Stiftelse för Mariestad inrättades 20 september 1945 av disponent John Hedin, som föddes i Badelunda i Västmanland 1871 och dog, 80 år gammal, 1951 i Stockholm.

John Hedin genomgick Tekniska Högskolan i Stockholm och anställdes därefter vid Köpings Mekaniska Verkstad. Han blev senare överingenjör och verkställande direktör vid Lidköpings Mekaniska Verkstad.
Han grundade Kraft AB Gullspång-Munkfors 1906 och kvarstod till 1943 som chef för Gullspångsbolaget, sedermera Gullspångskoncernen. Han inträdde i AGAs styrelse 1909 och utsågs 1937 till styrelsens ordförande. Som aktiv skytt verkade han också som ordföranden i Skaraborgs Skytteförbund.

John Hedin var också aktiv politiker. Han var bl. a stadsfullmäktiges ordförande i Mariestad 1923-1942, landstingsman samt ledamot av riksdagens andra kammare 1925-1928.
När AB Tidning för Skaraborgs Län konstituerades 1919 var han en av stiftarna och var från 1930 fram till sin död styrelsens ordförande.

John Hedin, som naturligtvis kände en stark samhörighet med Mariestad, den stad där han utförde större delen av sitt livsverk, donerade 200.000 kronor “till befrämjande av god, allmän hälsovård särskilt bland barn och ungdom”. Stiftelsen delar årligen ut medel i Mariestad till sådana ändamål som anges i stiftelsens stadgar.

När John Hedin avled 1951 skrev Tidning för Skaraborgs Län “Med John Hedins bortgång avslutas ett betydelsefullt och händelserikt skede i vår stads historia. De stora framgångar han vann som företagare och i offentliga värv, kan ses mot bakgrunden av de karaktärsdrag, som utmärkte honom: en dristig framåtanda, ett spekulativt kynne, förenat med klokt omdöme och vital handlingskraft, samt en ljus livssyn. Dessutom var han välgörande fri från all formalism.”

Under åren från 1977 – 2020 har stiftelsen delat ut sammanlagt 58 442 485 kronor, varav under tioårsperioden 2010 – 2020 sammanlagt 29 098 235 kronor.
2020 delade stiftelsen ut 3 293 800 kronor i Mariestad.

Av medlen gick 2 544 800 kronor till föreningar, 512 000 kronor till personer med sociala behov samt 117 000 kronor till studerande från Mariestad som läser vid svenska universitet och högskolor.

Stiftelsen inrättade 2001 särskilda “Stipendier ur John Hedins Stiftelse för Mariestad till studiemotiverade elever vid Vadsbogymnasiet i Mariestad som avser att bedriva universitets- eller högskolestudier”. Stipendierna, vart och ett om 30 000 kronor, tilldelades också år 2020 fyra särskilt studiemotiverade elever. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse efter samråd med Vadsbogymnasiets ledning. Den sammanlagda stipendiesumman 2020 blev således 120 000 kronor.

Stiftelsen är registrerad vid Länsstyrelsen Västra Götaland som också är tillsynsmyndighet.

Björn Broberg
sekreterare

Stadgar för John Hedins Stiftelse för Mariestad

§1
Stiftelsens namn är “John Hedins Stiftelse för Mariestad”.

§2
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att inom Mariestad medverka till propaganda och åtgärder för att främja god allmän hälsovård, särskilt bland barn och ungdom – allt enligt principen ökad hälsovård mindre sjukdom. En del av stiftelsens medel får dock, efter styrelsens gottfinnande, användas för allmän välgörenhet inom Mariestad.

§3
Stiftelsens angelägenheter skall skötas av en styrelse, som skall bestå av dels kommunfullmäktiges ordförande i Mariestad, kyrkoherden i Mariestad och socialchefen i Mariestad dels två ättlingar av John Hedin, vilka utses av styrelsen.
Skulle någon av de tre förstnämnda styrelseledamöterna inte vilja åtaga sig uppdraget, skall annan ledamot utses av kommunfullmäktige i Mariestads kommun.

§4
Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Mariestad

§5
Av stiftelsens årliga inkomster bör minst 10 högst 25 procent reserveras för att öka stiftelsens tillgångar. Dessa reserverade medel får dock, om stiftelsens styrelse så finner lämpligt, användas om det är motiverat av särskilda skäl.

§6
Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning i övrigt skall granskas av auktoriserad revisor som utses av fondens styrelse.

§7
Dessa stadgar kan ändras, om styrelsen så beslutar och beslutet godkännes av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Bestämmelserna om stiftelsens ändamål och föreskrifterna i denna paragraf får dock inte ändras.

Stadgarna är reviderade vid två tillfällen genom beslut av styrelsen för John Hedins Stiftelse i Mariestad dels 2000-06-19 dels 2002-04-22.
Den första ändringen fastställde Länsstyrelsen i Västra Götaland i beslut 2002-10-02 (dnr 67-30016-2000).
Mot den andra ändringen har länsstyrelsen i beslut 2002-06-28 meddelat att den inget har att erinra (dnr 206-41887-02 och 206-4188-02).
Björn Broberg

Styrelsens ledamöter

Jan Wahn
Ordförande
Ordförande i Mariestads kommunfullmäktige
Kvarngatan 4
54234 Mariestad

Willem-Jan Fens
Ledamot
Kyrkoherde Mariestad
Mariestads församling
Box 2
542 31 Mariestad

John Hedin
Ledamot
Civilingenjör
Asplundavägen 7
702 30 Örebro

Cecilia Robertsson
Ledamot
Civilingenjör
Ferievägen 15
168 41 Bromma

Karin Utbo
Ledamot
Sunnersberg Lövsången 1
53198 Lidköping