Select Page

Stiftelsen delar ut medel till

Enskilda personer, folkbokförda i Lidköpings kommun, som på grund av sjukdom eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.
Studerande, nu eller tidigare folkbokförda i Lidköpings kommun,som bedriver minst treårig eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller motsvarande).
Föreningar och organisationer i Lidköpings kommun, som bedriver omfattande ungdoms-, hälsovårdande- eller social verksamhet.

Ansökningar

Blanketter för ansökan kan tillhandahållas på stiftelsens hemsida www.johnhedinsstiftelse.nu och i receptionen i Lidköpings kommuns stadshus.

Ansökan skall för att vara giltig:
– göras på 2021-års blankett
– vara undertecknad av sökande samt
– ha inkommit senast fredagen 15 oktober 2021 till:

John Hedins Stiftelse för Lidköping
c/o Björn Broberg
Vitsippsvägen 1
542 43 Mariestad

Stiftelsens styrelse kommer att besluta om utdelning i början på december 2021.

Här finns ansökningsblanketter som pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer behöver du Acrobat Reader.

 Föreningar och organisationer i Lidköpings kommun

 Studerande

 Hälso och sjukvård

Historik

John Hedins Stiftelse för Lidköping inrättades 20 september 1945 av disponent John Hedin, som föddes i Badelunda i Västmanland 1871 och dog, 80 år gammal, 1951 i Stockholm.

John Hedin genomgick Tekniska Högskolan i Stockholm och anställdes därefter vid Köpings Mekaniska Verkstad. Han blev 1897 överingenjör och från 1904 verkställande direktör vid Lidköpings Mekaniska Verkstad.
Han grundade Kraft AB Gullspång-Munkfors 1906 och kvarstod till 1943 som chef för Gullspångsbolaget, sedermera Gullspångskoncernen. Han inträdde i AGAs styrelse 1909 och utsågs 1937 till styrelsens ordförande. Som aktiv skytt verkade han också som ordföranden i Skaraborgs Skytteförbund.

John Hedin var också aktiv politiker. Han var bl.a. stadsfullmäktiges v. ordförande i Lidköping, landstingsman samt ledamot av riksdagens andra kammare 1925-1928. När AB Tidning för Skaraborgs Län konstituerades 1919 var han en av stiftarna och var från 1930 fram till sin död styrelsens ordförande.

John Hedin flyttade 1912 till Mariestad där han fullföljde sitt livsverk som VD i Gullspångskoncernen och stadsfullmäktiges ordförande 1923-1942.
Då han alltjämt kände ett starkt engagemang för Lidköping donerades 50.000 kronor ”till befrämjande av god, allmän hälsovård särskilt bland barn och ungdom”. Stiftelsen delar årligen ut medel i Lidköping till sådana ändamål som anges i stiftelsens stadgar.

När John Hedin avled 1951 skrev Tidning för Skaraborgs Län ”Med John Hedins bortgång avslutas ett betydelsefullt och händelserikt skede i vår stads historia. De stora framgångar han vann som företagare och i offentliga värv, kan ses mot bakgrunden av de karaktärsdrag, som utmärkte honom: en dristig framåtanda, ett spekulativt kynne, förenat med klokt omdöme och vital handlingskraft, samt en ljus livssyn. Dessutom var han välgörande fri från all formalism.”

Under åren från 1988 – 2020 har stiftelsen delat ut sammanlagt 17 976 200 kronor, varav under tioårsperioden 2010 – 2020 sammanlagt 8 595 600 kronor. År 2020 delade stiftelsen ut 1 010 500 kronor i Lidköping.

Av medlen gick, 401 000 kronor till personer med sociala behov samt 112 500 kronor till studerande från Lidköping som läser vid svenska universitet och högskolor. Föreningarna erhöll 417 000 kr år 2020.

Stiftelsen inrättade 2007 särskilda ”Stipendier ur John Hedins Stiftelse för Lidköping till studiemotiverade elever vid De la Gardiegymnasiet i Lidköping som avser att bedriva universitets- eller högskolestudier”. Stipendierna, vart och ett om 20 000 kronor, tilldelades för första gången 2008 fyra särskilt studiemotiverade elever. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse efter samråd med De la Gardiegymnasiets ledning. Den sammanlagda stipendiesumman 2020 blev således 80 000 kronor.

Stiftelsen är registrerad vid Länsstyrelsen Västra Götaland som också är tillsynsmyndighet.

Björn Broberg
Sekreterare

Stadgar för John Hedins Stiftelse för Lidköping

§1
Denna stiftelses namn är ”John Hedins Stiftelse för Lidköping.

§2
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att inom Lidköping medverka till propaganda och åtgärder för att främjande av god allmän hälsovård, särskilt bland barn och ungdom – allt enligt principen ökad hälsovård mindre sjukdom -. En del av stiftelsens medel må dock efter styrelsens gottfinnande användas för allmän välgörenhet inom Lidköping.

§3
Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse bestående av dels kommunfullmäktiges ordförande i Lidköping, kyrkoherden i Lidköping och förvaltningschefen för Individ- och familjeomsorgen i Lidköpings kommun dels två ledamöter som utses av familjen Hedin.
Skulle någon av de tre förstnämnda styrelseledamöterna inte vilja åta sig uppdraget, skall annan ledamot utses av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun.

§4
Stiftelsens styrelse skall hava sitt säte i Lidköping

§5
Av stiftelsens årliga inkomster bör minst 10 högst 25 procent reserveras för ökande av stiftelsens tillgångar. Sålunda reserverade medel må dock, om stiftelsens styrelse så finner lämpligt, användas då särskilda förhållanden kan göra detta motiverat.

§6
Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skola likasom styrelsens förvaltning i övrigt granskas av Lidköpings kommuns revisorer.

Stadgarna är reviderade genom beslut av Kammarkollegiet 
2005-08-02 (dnr 430-249-05).
Björn Broberg

Styrelsens ledamöter

Carina Ohlsson
Ordförande
Ordförande i Lidköpings kommunfullmäktige
Skaragatan 46
531 35 Lidköping

Karin Enerbäck
Ledamot
Kyrkoherde i Lidköping
Lidköpings församling
Norra Kyrkogatan 7
531 32 Lidköping

John Hedin
Ledamot
Civilingenjör
Asplundavägen 7
702 30 Örebro

Lotta Hjoberg
Ledamot
Socialchef
Skaragatan 8
531 88 Lidköping

Cecilia Robertsson
Ledamot
Civilingenjör
Ferievägen 15
168 41 Bromma