Stadgar för John Hedins Stiftelse för Mariestad


§1
Stiftelsens namn är "John Hedins Stiftelse för Mariestad".

§2
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att inom Mariestad medverka till propaganda och åtgärder för att främja god allmän hälsovård, särskilt bland barn och ungdom - allt enligt principen ökad hälsovård mindre sjukdom. En del av stiftelsens medel får dock, efter styrelsens gottfinnande, användas för allmän välgörenhet inom Mariestad.

§3
Stiftelsens angelägenheter skall skötas av en styrelse, som skall bestå av dels kommunfullmäktiges ordförande i Mariestad, kyrkoherden i Mariestad och socialchefen i Mariestad dels två ättlingar av John Hedin, vilka utses av styrelsen.
Skulle någon av de tre förstnämnda styrelseledamöterna inte vilja åtaga sig uppdraget, skall annan ledamot utses av kommunfullmäktige i Mariestads kommun.

§4
Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Mariestad

§5
Av stiftelsens årliga inkomster bör minst 10 högst 25 procent reserveras för att öka stiftelsens tillgångar. Dessa reserverade medel får dock, om stiftelsens styrelse så finner lämpligt, användas om det är motiverat av särskilda skäl.

§6
Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning i övrigt skall granskas av auktoriserad revisor som utses av fondens styrelse.

§7
Dessa stadgar kan ändras, om styrelsen så beslutar och beslutet godkännes av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Bestämmelserna om stiftelsens ändamål och föreskrifterna i denna paragraf får dock inte ändras.


Stadgarna är reviderade vid två tillfällen genom beslut av styrelsen för John Hedins Stiftelse i Mariestad dels 2000-06-19 dels 2002-04-22.
Den första ändringen fastställde Länsstyrelsen i Västra Götaland i beslut 2002-10-02 (dnr 67-30016-2000).
Mot den andra ändringen har länsstyrelsen i beslut 2002-06-28 meddelat att den inget har att erinra (dnr 206-41887-02 och 206-4188-02).

Björn Broberg