Historik

John Hedins Stiftelse för Mariestad inrättades 20 september 1945 av disponent John Hedin, som föddes i Badelunda i Västmanland 1871 och dog, 80 år gammal, 1951 i Stockholm.

John Hedin genomgick Tekniska Högskolan i Stockholm och anställdes därefter vid Köpings Mekaniska Verkstad. Han blev senare överingenjör och verkställande direktör vid Lidköpings Mekaniska Verkstad.
Han grundade Kraft AB Gullspång-Munkfors 1906 och kvarstod till 1943 som chef för Gullspångsbolaget, sedermera Gullspångskoncernen.

John Hedin var också aktiv politiker. Han var bl. a stadsfullmäktiges ordförande i Mariestad 1923-1942, landstingsman samt ledamot av riksdagens andra kammare 1925-1928.
När AB Tidning för Skaraborgs Län konstituerades 1919 var han en av stiftarna och var från 1930 fram till sin död styrelsens ordförande.

John Hedin, som naturligtvis kände en stark samhörighet med Mariestad, den stad där han utförde större delen av sitt livsverk, donerade 200.000 kronor "till befrämjande av god, allmän hälsovård särskilt bland barn och ungdom". Stiftelsen delar årligen ut medel i Mariestad till sådana ändamål som anges i stiftelsens stadgar.

När John Hedin avled 1951 skrev Tidning för Skaraborgs Län "Med John Hedins bortgång avslutas ett betydelsefullt och händelserikt skede i vår stads historia. De stora framgångar han vann som företagare och i offentliga värv, kan ses mot bakgrunden av de karaktärsdrag, som utmärkte honom: en dristig framåtanda, ett spekulativt kynne, förenat med klokt omdöme och vital handlingskraft, samt en ljus livssyn. Dessutom var han välgörande fri från all formalism."

Under åren från 1978-2016 har stiftelsen delat ut sammanlagt 45 288 785 kronor, varav under tioårsperioden 2007-2016 sammanlagt 25 121 135 kronor.
2016 delade stiftelsen ut 3 366 500 kronor i Mariestad.

Av medlen gick 2 157 000 kronor till föreningar, 460 000 kronor till personer med sociala behov samt 195 000 kronor till studerande från Mariestad som läser vid svenska universitet och högskolor.

Av medlen gick 2 722 500 kronor till föreningar, 380 000 kronor till personer med sociala behov samt 204 000 kronor till studerande från Mariestad som läser vid svenska universitet och högskolor.

Stiftelsen inrättade 2001 särskilda "Stipendier ur John Hedins Stiftelse för Mariestad till studiemotiverade elever vid Vadsbogymnasiet i Mariestad som avser att bedriva universitets- eller högskolestudier". Stipendierna, vart och ett om 30 000 kronor, tilldelades också år 2016 två särskilt studiemotiverade elever. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse efter samråd med Vadsbogymnasiets ledning. Den sammanlagda stipendiesumman 2016 blev således
60 000 kronor.

Stiftelsen är registrerad vid Länsstyrelsen Västra Götaland som också är tillsynsmyndighet.

Björn Broberg
sekreterare