Stadgar för John Hedins Stiftelse för Lidköping


§1
Denna stiftelses namn är "John Hedins Stiftelse för Lidköping.

§2
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att inom Lidköping medverka till propaganda och åtgärder för att främjande av god allmän hälsovård, särskilt bland barn och ungdom - allt enligt principen ökad hälsovård mindre sjukdom -. En del av stiftelsens medel må dock efter styrelsens gottfinnande användas för allmän välgörenhet inom Lidköping.

§3
Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse bestående av dels kommunfullmäktiges ordförande i Lidköping, kyrkoherden i Lidköping och förvaltningschefen för Individ- och familjeomsorgen i Lidköpings kommun dels två ledamöter som utses av familjen Hedin.
Skulle någon av de tre förstnämnda styrelseledamöterna inte vilja åta sig uppdraget, skall annan ledamot utses av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun.

§4
Stiftelsens styrelse skall hava sitt säte i Lidköping

§5
Av stiftelsens årliga inkomster bör minst 10 högst 25 procent reserveras för ökande av stiftelsens tillgångar. Sålunda reserverade medel må dock, om stiftelsens styrelse så finner lämpligt, användas då särskilda förhållanden kan göra detta motiverat.

§6
Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skola likasom styrelsens förvaltning i övrigt granskas av Lidköpings kommuns revisorer.

Stadgarna är reviderade genom beslut av Kammarkollegiet
2005-08-02 (dnr 430-249-05).

Björn Broberg