Historik

John Hedins Stiftelse för Lidköping inrättades 20 september 1945 av disponent John Hedin, som föddes i Badelunda i Västmanland 1871 och dog, 80 år gammal, 1951 i Stockholm.

John Hedin genomgick Tekniska Högskolan i Stockholm och anställdes därefter vid Köpings Mekaniska Verkstad. Han blev 1897 överingenjör och från 1904 verkställande direktör vid Lidköpings Mekaniska Verkstad.
Han grundade Kraft AB Gullspång-Munkfors 1906 och kvarstod till 1943 som chef för Gullspångsbolaget, sedermera Gullspångskoncernen. Han inträdde i AGAs styrelse 1909 och utsågs 1937 till styrelsens ordförande. Som aktiv skytt verkade han också som ordföranden i Skaraborgs Skytteförbund.

John Hedin var också aktiv politiker. Han var bl.a. stadsfullmäktiges v. ordförande i Lidköping, landstingsman samt ledamot av riksdagens andra kammare 1925-1928. När AB Tidning för Skaraborgs Län konstituerades 1919 var han en av stiftarna och var från 1930 fram till sin död styrelsens ordförande.

John Hedin flyttade 1912 till Mariestad där han fullföljde sitt livsverk som VD i Gullspångskoncernen och stadsfullmäktiges ordförande 1923-1942.
Då han alltjämt kände ett starkt engagemang för Lidköping donerades 50.000 kronor "till befrämjande av god, allmän hälsovård särskilt bland barn och ungdom". Stiftelsen delar årligen ut medel i Lidköping till sådana ändamål som anges i stiftelsens stadgar.

När John Hedin avled 1951 skrev Tidning för Skaraborgs Län "Med John Hedins bortgång avslutas ett betydelsefullt och händelserikt skede i vår stads historia. De stora framgångar han vann som företagare och i offentliga värv, kan ses mot bakgrunden av de karaktärsdrag, som utmärkte honom: en dristig framåtanda, ett spekulativt kynne, förenat med klokt omdöme och vital handlingskraft, samt en ljus livssyn. Dessutom var han välgörande fri från all formalism."

Under åren från 1989-2016 har stiftelsen delat ut sammanlagt 13 855 600 kronor, varav under tioårsperioden 2007-2016 sammanlagt 7 919 000 kronor.
År 2016 delade stiftelsen ut 1 080 500 kronor i Lidköping.

Av medlen gick, 397 500 kronor till personer med sociala behov samt 129 000 kronor till stu-derande från Lidköping som läser vid svenska universitet och högskolor. Föreningarna erhöll 474 000 kr år 2016.
Stiftelsen inrättade 2007 särskilda "Stipendier ur John Hedins Stiftelse för Lidköping till stu-diemotiverade elever vid De la Gardiegymnasiet i Lidköping som avser att bedriva universi-tets- eller högskolestudier". Stipendierna, vart och ett om 20 000 kronor, tilldelades för första gången 2008 fyra särskilt studiemotiverade elever. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse efter samråd med De la Gardiegymnasiets ledning. Den sammanlagda stipendiesumman 2016 blev således 80 000 kronor.

Stiftelsen är registrerad vid Länsstyrelsen Västra Götaland som också är tillsynsmyndighet.

Björn Broberg
sekreterare